Artykuły i rozdziały

The religious broadcasts of Rev. Tadeusz Kirschke for Radio Free Europe’s Broadcasting Service, in: Politics and the Media in Poland from the 19th to the 21st Centuries, ed. by E. Kristanova, R. Habielski, M. Such-Pyrgiel, Leiden-Boston: Brill, pp. 115-128.

zob. https://brill.com/edcollchap/book/9789004687998/BP000016.xml

Polish Catholic Press. A Bibliographical and Informational Review, The Person and the Challenges 2023 Vol. 13 No 1, pp. 203-223.

zob. https://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/4563/4401

Prasa katolicka w Polsce (1918-1989). Rekonesans badawczy, „Kultura, Media, Teologia” 2022 nr 4 s. 95-113.

zob. https://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/kmt52_Kristanova.pdf

Wizerunki kulturowe kobiet dwudziestolecia międzywojennego w miesięczniku „Rodzina Polska” (1927-1939), „Journal of Modern Science” 2022 nr 1 s. 305-322

zob. https://www.jomswsge.com/pdf-149875-77310?filename=Wizerunki%20kulturowe.pdf

Accessing the Political Press of the Second Polish Republic on the Internet, The Person and the Challenges, vol. 11 (2021) no 2, pp. 177–201. http://dx.doi.org/10.15633/pch.4076

zob. http://czasopisma.upjp2.edu.pl/thepersonandthechallenges/article/view/4076

Contemporary Polish Community Media and Democracy. An Example of Catholic Periodicals, “Perspektywy Kultury” 2021 no. 4 (35) pp. 405-414; DOI: 10.35765/pk.2021.3504.23

zob. https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2063/1983

Prawda czy fałsz w polityce informacyjnej? Wiarygodność telewizyjnych newsów a opinie polskich widzów w pierwszym kwartale pandemii COVID-19, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”2021 vol. 19 pp. 448-462 DOI 10.24917/20811861.19.29

zob. https://sbsp.up.krakow.pl/article/view/20811861.19.29/5010

Polskie periodyki ogólnoinformacyjne i partyjne (1918–1939) w krajowych bibliotekach cyfrowych, „Kultura, Media, Teologia” 2021 nr 46 s. 212-236.

zob. http://kmt.uksw.edu.pl/media/pdf/46_Kristanova.pdf

„Po grudniu ubiegłego roku”. Problematyka polityczna w szczecińskim miesięczniku społeczno-kulturalnym „Spojrzenia” (1971-1974), „Zeszyty Prasoznawcze” 2020 nr 4 s. 75-87.

zob. https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2020/4-244/art/17784/

Regionalny miesięcznik społeczno-kulturalny „Spojrzenia” (1971–1974), [w:] Regionalne środowiska literackie i oficyny wydawnicze w polityce władz Polski Ludowej w latach 1956–1989, red. Evelina Kristanova, Warszawa-Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej, 2020, s. 202-214.

zob. http://www.researchgate.net/profile/Evelina-Kristanova/publications

Polskie czasopisma literackie w Internecie – dostępność, sposoby upowszechniania i próba typologii, „Zeszyty Prasoznawcze” 2018, nr 4 (236), s. 807-824.

zob. http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/4-236/art/14595/

Przepuszczone przez cenzurę. Zagadnienia literackie w “Tygodniku Powszechnym” (1945-1953) jako wyraz starcia światopoglądowego środowiska katolików z obozem marksistowskim. W: Cenzura w PRL. Analiza zjawiska, pod red. Z. Romka i K. Kamińskiej-Chełminiak, Warszawa 2017, s. 159-175.

Miesięcznik społeczno-kulturalny “Magazyn Familia” (2008-2011) jako przykład pisma familijnego. W: Dzieje książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015, pod red. B. Iwańskiej-Cieślik, E. Pokorzyńskiej, Bydgoszcz 2017, s. 267-283.

 Zob. kliknij tutaj

Biographies of Saint Pope John Paul II – Selected Book Editions in Poland between 2005-2014, „World Scientific News” 2017 vol. 72, pp. 256-272.

 Zob. kliknij tutaj

Rola Biblioteki Narodowej w Sofii, jej dyrektorzy i działalność w latach 1878-1944, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2017, t. 11, s. 173-192.

Zob. kliknij tutaj

Warsztat naukowy bibliologa w interdyscyplinarnych badaniach książki i literatury na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w XX i XXI w. W: Wybrane aspekty badawcze. Aspekty teoretyczno-praktyczne badań naukowych, pod red. Joanny Nowakowskiej-Grunt i Judyty Kabus, cz. 3, Katowice 2016, s. 35-44

Wybrane zagadnienia literackie okresu dwudziestolecia międzywojennego w świetle publikacji kwartalnika „Verbum” (1934-1939). W: Region i książka. Szkice z dziejów książki regionalnej, pod red. Ewy Andrysiak i Elżbiety Steczek-Czerniawskiej, Kalisz 2016, s. 27-43.

Wybrane edycje książek św. Jana Pawła II w Polsce w latach 2005-2014. W: Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku, pod red. Agnieszki Chamery-Nowak i Dariusza Jarosza, Warszawa 2015, s. 707-727.

Formy promocji książki w katolickich czasopismach społeczno-kulturalnych I połowy XX w. w Polsce. W: Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje, pod red. Grzegorza Czapnika, Zbigniewa Gruszki, Jacka Ladoruckiego, Łódź 2014, s. 215-232.

Zob. kliknij tutaj

„Tygodnik Powszechny” (1945-1953). W kręgu zagadnień prozy literackiej, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2013, t. 16 z.2 (32), s. 81-99.

Zob. kliknij tutaj

Promocja książki w prasie – lepsza czy gorsza niż przed laty? (rozważania na przykładzie „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945-1953 i współcześnie). W: 350 lat prasy polskiej, Warszawa 2012, s. 221-228.

Problematyka stosunków Kościół katolicki – państwo komunistyczne w publicystyce „Tygodnika Powszechnego”(1945–1953). W: Nie po myśli  władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, pod red. Doroty Degen i Marcina Żyndy, Toruń 2012, s. 179-196.

Książka na łamach krakowskiego „Tygodnika Powszechnego” (1945-1953) w świetle reklamy wydawniczej. W: Краків – Львів: книги, часописи, бібліотеки XIX-XX ст., t. 10 / Редактори Гражина Врона, Ольга Колосовська, Галіна Косентка. – Львів 2011, s. 332-345.

Książka na łamach krakowskiego „Tygodnika Powszechnego” (1945-1953) w świetle reklamy wydawniczej. W: Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 10, pod red. Haliny Kosętki, Kraków 2011, s.303-317.

Ilustrowany miesięcznik społeczno-kulturalny i literacki „Rodzina Polska” (1927-1939). Ogólna charakterystyka pisma. W: Ludzie i książki. Studia i szkice bibliologiczno-biograficzne, pod red. Ewy Andrysiak, Łódź 2011, s. 283-301.

Zob. kliknij tutaj 

“Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” (1989-2009) – ogólna charakterystyka wydawnictwa, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2011, nr 2 (7), s. 69-84.

Zob. kliknij tutaj

„Tygodnik Warszawski” (1945-1948) a władza komunistyczna. W: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX w., pod red. Doroty Degen i Jacka Gzelli, Toruń 2010, s. 357-374.

Dorobek prasoznawczy Profesor Hanny Tadeusiewicz, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2010 [druk 2011] nr 16 s. 27-34.

Zob. kliknij tutaj

Reklama książki na łamach „Tygodnika Warszawskiego” (1945-1948). W: Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej, pod red. Doroty Degen i Małgorzaty Fedorowicz, Toruń 2009, s. 245-263.

Formy współczesnej książki. W: Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina, pod red. Jacka Ladoruckiego i Magdaleny Rzadkowolskiej, Łódź 2009, s. 158-175.

Informacja o współczesnej książce w Bułgarii. W: Przestrzeń informacyjna książki, pod red. Jadwigi Koniecznej, Stanisławy Kurek-Kokocińskiej i Hanny Tadeusiewicz, Łódź 2009, s. 577-588.

Prasa tradycyjna a elektroniczna – próba porównania typologii. W: Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej, pod red. Krzysztofa Migonia i Marty Skalskiej-Zlat, Wrocław 2009,
s. 113-129.

Reklama książki na łamach „Rodziny Polskiej” (1927-1939), „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2009, R. 2, nr 2 (3) s. 27-47.

Zob. kliknij tutaj

Literatura dla dzieci i młodzieży a oferta współczesnych wydawnictw w Bułgarii, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2009 nr 15 s. 239-260.

Zob. kliknij tutaj

Nauka społeczna w książkach Jana Pawła II. W: Jan Paweł II – w kręgu myśli politycznej i dyplomacji, red. naukowa Marian Wilk, Łukasz Donaj, Łódź 2009, s. 244-253.

Biblioteka Narodowa im. św. św. Cyryla i Metodego w Sofii. Historia i współczesność „Przegląd Biblioteczny” 2009 z. 1 s. 54-66.

Usługi bibliotek bułgarskich na podstawie stron WWW – pierwszy krok do sukcesu użytkownika. W: Seria III: ePublikacje  Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, red. Maria Kocójowa nr 5: Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników, Kraków 2008, s. 111-121.

Zob. kliknij tutaj

Książka elektroniczna a drukowana – preferencje czytelnicze na podstawie badań. W: Dokąd zmierzamy? Książka i jej czytelnik. Materiały z II ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego. Międzyzdroje, 20-22 września 2007, pod red. Radosława Gazińskiego, Szczecin 2008, s. 243-254.

Zob. kliknij tutaj

„Tygodnik Warszawski” (1945-1948) na tle polskiej prasy katolickiej pierwszych lat po II wojnie światowej, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2008 nr 17, s. 247-255.

Zob. kliknij tutaj

Polskie pisma kobiece okresu dwudziestolecia międzywojennego (na przykładzie „Bluszczu”, „Kobiety Współczesnej” i „Pani”), „BIBIK. Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych” 2008 nr 15 (60), s. 5-7.

Zob. kliknij tutaj

Książka bułgarska w okresie transformacji, „Transformacje” 2007-2008 nr 51-57 s. 455-473.

Metody prasoznawcze ze szczególnym uwzględnieniem analizy zawartości prasy na przykładzie badań książki na łamach czasopisma społeczno-kulturalnego „Tęcza” (1927-1939). W: Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, pod red. Dariusza Kuźminy, Warszawa 2007, s. 381-395.

Ankieta „Tęczy” (1931) na tle zagadnień czytelnictwa okresu II Rzeczypospolitej. W: Historia i współczesność w badaniach bibliologicznych, pod red. Jadwigi Koniecznej, Łódź 2007, s. 59-82.

Promocja książki na łamach „Tęczy” (1927-1939), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2007 nr 14 s. 45-52.

Zob. kliknij tutaj

Media w komunikacji społecznej i mechanizmy manipulacji w nich, „Transformacje” 2006 nr 1-4 (47/50), s. 121-131.

Problematyka książki i bibliotek na łamach „Tęczy” (1927-1939), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”  2005 nr 12 s. 35-49.

Zob. kliknij tutaj

Reklama książki na łamach poznańskiej „Kultury” (1936-1939). W: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”  2001 nr 10 s. 107-118.

Zob. kliknij tutaj

Ilustrowany tygodnik społeczno-kulturalny i literacki „Tęcza” (1927-1931). Wprowadzenie do monografii, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”  2002 nr 11 s. 115-126.

Zob. kliknij tutaj