Czynny

konferencja konferencja2
Polityka a media. Media a polityka w Polsce w XX-XXI wieku, Kraków 14.11.2019

2024

XVIII Konferencja Etyki Mediów „Troska o media – troski mediów. Ks. prof. Michał Drożdż in memoriam”; Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej  Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; 22-23.05.2024 Kraków; referat: Aksjologiczny przekaz audycji religijnych ks. Tadeusza Kirschke w Rozgłośni Polskiej RWE

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „400 lat druku w Warszawie”; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego; 11-12.03.2024 Warszawa; referat Polska prasa katolicka wydawana w Warszawie i poza stolicą. Stan badań

2023

Konferencja Międzynarodowa Media-Biznes-Kultura, Pomorze 2023; Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; 12-13.10.2023 online; referat Wiarygodność telewizyjnych newsów a opinie polskich widzów w pierwszym kwartale pandemii COVID-19 na przykładzie TVN24 i CNN

Ogólnopolska konferencja naukowa „Oficjalna prasa w PRL”. Odsłona trzecia, 12-13.10.2023 Szczecin; Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Szczecinie w ramach Centralnego Projektu Badawczego Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych; referat Prasa PRL w świetle komentarzy Aleksandry Stypułkowskiej w Rozgłośni Polskiej RWE. Wybrane zagadnienia

II Międzynarodowa Konferencja naukowa / II International Scientific Conference „Wartości (chrześcijańskie) w społeczeństwie cyfrowym” “(Christian) Values in a digital society”; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie / the John Paul II Catholic University of Lublin; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie / Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Jozefów; pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki/; Józefów, 04.04.2023; referat Pontyfikat Jana Pawła II w programie Rozgłośni Polskiej RWE

Konferencja Naukowa Historia mediów – dziedzictwo, status i perspektywy rozwoju subdyscypliny w naukach o komunikacji społecznej i mediach; Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej; Kraków, 8.03.2023; referat Rozwój badań nad polską prasą katolicką 

2022

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media a polityka w świecie XX i XXI wieku, Warszawa  Uczelnia Łukaszewski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy,  Staffordshire University; 17.11.2022; referat Aspekty polityczne audycji religijnych ks. Tadeusza Kirschke  w Rozgłośni Polskiej RWE

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wiedza – Komunikacja – Działanie. Nowa Rewolucja Komunikacyjna; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; 20-21.10.2022; referat Tożsamość religijna w PRL. Narracja Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa wobec Milenium oraz stosunków państwo-Kościół (1965-1966)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym. Christian values in a digital society; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie; Lublin 11.04.2022; online; referat Religia a polityka w świecie cyfrowym. Sylwetki kapłanów w audycjach Rozgłośni Polskiej RWE (1952-1989)

2021

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Media a polityka w Europie XX i XXI wieku, Warszawa 17.11.2021; Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy,  Staffordshire University; referat Audycje religijne polskiej sekcji RWE (1952-1989). Wstęp do badań

Konferencja Międzynarodowa Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2021. Dekada badań nad mediami, Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Gdański, online 14-15.10.2021; referat Zdigitalizowana polska prasa katolicka

Communities and Communication; International Interdisciplinary Conference & Festival 24th April 2021, virtual; the Department of Media and Performance (formerly Film, Media & Journalism) School of Digital, Technologies and Arts at Staffordshire University; poster Models of Catholic Socio-Cultural Periodicals in the Second Polish Republic, illustrated with the example of Kultura (1936-1939), Tęcza (1927-1939) and Verbum (1934-1939). Visibility and identity in communities on the Internet

(zob. 
https://youtu.be/FdLkluDaQJo)

2020

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Ludzie mediów – media to ludzie; XIV Konferencja Etyki Mediów; Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w formie on-line 18 grudnia 2020 r.; Sekcja historii mediów PTKS. Historyczne odsłony ludzi prasy; referat Sylwetki biograficzne w miesięczniku „Rodzina Polska” (1927-1939)

International Conference for the Community Research of the Scientists of the 21st century. Theory and Practice; 30.06.2020 Warsaw; Silkway International University w Kazachstanie, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics Global Innovation Sophia City Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie; referat Typology of Polish Catholic Periodicals in the 21st Century

Ogólnopolska konferencja naukowa Wiedza-Komunikacja-Działanie; Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ Kraków; online 15–16.10.2020; Panel pt. Stare, nowe, środowiskowe. Oblicza polskiego rynku medialnego; referat Komunikowanie środowiskowe na przykładzie miesięcznika pielgrzymkowego „Miejsca Święte” (1997-2011)

2019

Ogólnopolska konferencja naukowa Oficjalna prasa w Polsce 1944-1989 – 29-30.05.2019 Szczecin; Instytut Pamięci Narodowej w ramach Centralnego Projektu Badawczego Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych; referat Zamknięty miesięcznik społeczno-kulturalny „Ty i Ja” (1960-1973) jako wyraz epoki „odwilży” Gomułki

12th Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM 2019 from 19th to 21st June, 2019 Sofia; The Faculty of Journalism and Mass Communication at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria, in cooperation with the ECREA Central and East European Network and the CEECOM Consortium; referat Polish political press of the Second Polish Republic on the Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wiedza Komunikacja Działanie. Komunikowanie interdyscyplinarne – 17-18.10.2019 Kraków;  Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; Panel Media interdyscyplinarnie;  referat Czasopisma katolickie w Polsce u progu XXI w. – polityka prasowa, promocja  i typologia

Ogólnopolska konferencja naukowa Polityka a media. Media a polityka w Polsce w XX i XXI w. – 14.11.2019 Kraków; Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Instytutem Nauk Społecznych Collegium Bobolanum oraz Stowarzyszeniem Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II w Mławie; referat Władza komunistyczna wobec polskiej prasy katolickiej w latach 1945-1953

Ogólnopolska konferencja naukowa Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918-2019; 19-20.11.2019 Warszawa; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego; referat „Nie tylko żona i matka” – wizerunek kobiety w świetle miesięcznika społeczno-kulturalnego „Rodzina Polska” (1927-1939)

2018

Ogólnopolska konferencja naukowa Regionalne oficyny i regionalne środowiska literackie w polityce kulturalnej PRL (1956–1989) – 19.06.2018 Łódź; Instytut Pamięci Narodowej w ramach Centralnego Projektu Badawczego Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych; referat Społeczno-kulturalny miesięcznik „Spojrzenia” (1971-1974) jako przykład czasopisma regionalnego

Ogólnopolska konferencja naukowa Oficjalna prasa w Polsce 1944-1989 – 25-27.09.2018 Szczecin; Instytut Pamięci Narodowej w ramach Centralnego Projektu Badawczego Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych; referat Powody, okoliczności i sposoby likwidacji tytułów prasowych w PRL. Wstęp do badań

Ogólnopolska konferencja naukowa „»Nadzieje i rozczarowania«. Środowiska katolików świeckich w Polsce (1945–1956)” – 21–22 listopada 2018, Szczecin; Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego; referat  Kanon lekturowy w świetle katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945–1956

Jubileuszowa Konferencja Naukowa Wiedza – komunikacja – działanie. 20 lat Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ – 25-26.10.2018 Kraków; Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; referat Polskie czasopisma literackie w Internecie – dostępność, sposoby upowszechniania i próba typologii

2017

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki – 9.05.2017 Katowice; Wydawnictwo Naukowe Sophia, Ośrodek Szkoleniowo-Naukowy Sophia, Instytut Finansów i Zarządzania Innowacjami; referat Biografie św. Jana Pawła II – edycje książkowe w Polsce w latach 2005-2014

2016

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki – 10.10.2016 Katowice; Wydawnictwo Naukowe Sophia, Ośrodek Szkoleniowo-Naukowy Sophia, Instytut Finansów i Zarządzania Innowacjami; referat Warsztat naukowy bibliologa w interdyscyplinarnych badaniach książki i literatury na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w XX i XXI w.

Ogólnopolska Konferencja Cenzura w PRL – 27-28.10.2016 Warszawa; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historyczny PAN; referat Przepuszczone przez cenzurę. Zagadnienia literackie w „Tygodniku Powszechnym” (1945–1953) jako wyraz starcia światopoglądowego środowiska katolików z obozem marksistowskim

2015

Konferencja naukowa Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015 – 27.11.2015 Bydgoszcz; Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii  w Bydgoszczy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; referat Miesięcznik społeczno-kulturalny „Magazyn Familia” (2008-2011) jako przykład pisma familijnego

2014

Konferencja naukowa Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku – 27-28.03. 2014 Warszawa; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego; referat Wybrane edycje książek św. Jana Pawła II w latach 2005-2014 w Polsce

2013

Konferencja naukowa Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Polska bibliologia uniwersytecka w 60 lat od śmierci Profesora – 13-14.05.2013 Łódź; Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego; referat Formy promocji książki w katolickich czasopismach społeczno-kulturalnych I poł. XX w. w Polsce

Konferencja naukowa Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej w setną rocznicę urodzin Profesora Karola Głombiowskiego – 4-6.12. 2013 Wrocław; Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego; referat Formy promocji książki we współczesnej komunikacji społecznej (na przykładzie wybranych dzienników)

2012

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych – 8-9.11.2012 Toruń; Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; referat „Szkodliwy dla władzy”. Ks. Zygmunt Kaczyński jako redaktor „Tygodnika Warszawskiego” (1945-1948)

2011

Ogólnopolska Konferencja  Naukowa 350 lat prasy polskiej – 16-17. 06. 2011 Warszawa; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Badań Literackich PAN, Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW oraz Fundacją Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego; Głos w dyskusji Promocja książki w prasie – lepsza czy gorsza niż przed laty? (rozważania na przykładzie „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945-1953 i współcześnie)

2010

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych – 4-5. 11. 2010 Toruń; Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; referat „Tygodnik Powszechny” (1945-1953) a władza komunistyczna

2009

X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „KRAKÓW – LWÓW: KSIĄŻKI, CZASOPISMA, BIBLIOTEKI XIX I XX WIEKU” – 20–22.10. 2009 Lwów – Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Katedra Bibliotekoznawstwa i Bibliografii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franka; referat Książka na łamach krakowskiego „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945-1953 w świetle reklamy prasowej

2008

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Przestrzeń informacyjna książki – 12-14.05.2008 Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej; referat Informacja o współczesnej książce w Bułgarii

XIV Międzynarodowa Środowiskowa Konferencja Naukowa Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników – 2-3.06.2008 Kraków; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa; referat Usługi bibliotek bułgarskich na podstawie stron www – pierwszy krok do sukcesu użytkownika

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku – 18-19.11.2008 Toruń; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii; referat „Tygodnik Warszawski” (1945-1948) a władza komunistyczna

Ogólnopolska Konferencja  Naukowa Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej – 2-4.12.2008 Wrocław; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa przy udziale Komitetu Naukoznawstwa PAN; referat Prasa tradycyjna a elektroniczna – próba porównania typologii

2007

I Ogólnopolska Konferencja Bibliologia a warsztat badawczy nauk humanistycznych i społecznych – 16-17.01.2007 Warszawa; Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych; referat Metody prasoznawcze ze szczególnym uwzględnieniem analizy zawartości prasy na przykładzie badań książki na łamach czasopisma społeczno-kulturalnego ”Tęcza” (1927-1939)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jan Paweł II – w kręgu myśli politycznej i dyplomacji” 5.03. 2007 Łódź; Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi; referat Nauka społeczna w książkach Jana Pawła II

Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego „Książka i jej czytelnik – dokąd zmierzamy?” – 20-22.03.2007 Międzyzdroje; referat Książka elektroniczna a drukowana – preferencje czytelnicze na podstawie badań.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej – przeobrażenia bibliologii polskiej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu – 23-24.10.2007 Toruń; referat Reklama książki na łamach „Tygodnika Warszawskiego” (1945-1948)