Strona główna

moje_fotoPraca licencjacka: Nauka społeczna Kościoła na łamachTygodnika Warszawskiego(1945-1948); promotor ks. dr Stanisław Skobel; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Praca magisterska: Czasopismo i książka na łamach „Kultury” paryskiej w latach 1947-1993; promotor prof. dr hab. Janusz Kapuścik Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Rozprawa doktorska: Program społeczny i kulturalny „Tęczy” (1927-1939) na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej, przygotowana pod opieką prof. dr. hab. Oskara S. Czarnika na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Habilitacja: Promocja książki i literatury na łamach wybranych polskich czasopism katolickich w latach 1927-1953 – cykl dziewięciu publikacji (w tym dwie książki i siedem artykułów) powiązanych tematycznie. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

ORCID ID: 0000-0003-4935-7417

ResearchGate

Specjalność

 • Prasoznawstwo
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauki o polityce
 • Teologia

Prowadzone przedmioty

 • Fundamentals of public relations
 • Historia polskiej prasy
 • Komunikowanie z otoczeniem
 • Podstawy Public Relations
 • Prawne aspekty Public Relations
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
 • Seminarium dyplomowe

Zainteresowania badawcze

 • Katolickie czasopisma społeczno-kulturalne w Polsce
 • Instytucje kultury w Bułgarii
 • Edycje książek św. Jana Pawła II
 • Prasa w PRL
 • Historia mediów

Funkcje

 • 2009-2012 sekretarz Redakcji Naukowo-Dydaktycznej serii „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”
 • recenzent współpracujący z redakcjami czasopism:
  „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, “Com. press”, “Dyskursy Młodych Adragogów”, „Klio”, “Kultura, Media, Teologia”, “Przegląd Nauk Historycznych”, “Rocznik Kaliski”, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, “Zeszyty Prasoznawcze”
 • od 2007 członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki
 • od 2017 członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej