dr hab. Evelina Kristanova, prof. Uniwersytetu SWPS

ekristanova

Profesor uczelni, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o mediach (Uniwersytet Warszawski). W latach 2019-2020 wykładowca UW na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Ukończyła licencjat z teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2007).

Członek redakcji czasopisma Nasza Przeszłość oraz Humanities and Social Sciences. Sekretarz Redakcji Naukowo-Dydaktycznej serii Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum (2009–2012). Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (2017-  ). Uczestniczy w Centralnym Projekcie Badawczym IPN „Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych”.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na historii mediów, głównie na dziejach polskich katolickich czasopism społeczno-kulturalnych XX wieku, prasie Polski Ludowej, współczesnej książce w Bułgarii oraz wydawnictwach o Janie Pawle II. Ostatnio podjęła badania nad periodykami w wersji zdygitalizowanej. Opublikowała sześć książek i łącznie około osiemdziesięciu artykułów oraz rozdziałów w monografiach.

Habilitacja: Promocja książki i literatury na łamach wybranych polskich czasopism katolickich w latach 1927-1953 – cykl dziewięciu publikacji (w tym dwie książki i siedem artykułów) powiązanych tematycznie. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Rozprawa doktorska: Program społeczny i kulturalny „Tęczy” (1927-1939) na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej, przygotowana pod opieką prof. dr. hab. Oskara S. Czarnika na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Praca magisterska: Czasopismo i książka na łamach „Kultury” paryskiej w latach 1947-1993; promotor prof. dr hab. Janusz Kapuścik Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Praca licencjacka: Nauka społeczna Kościoła na łamachTygodnika Warszawskiego(1945-1948); promotor ks. dr Stanisław Skobel; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ORCID ID: 0000-0003-4935-7417

ResearchGate

Academia.edu

Specjalność

 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Teologia

Prowadzone przedmioty

 • Dziennikarskie źródła informacji
 • Wiedza o komunikowaniu
 • Public relations
 • Reklama internetowa – kreacja i produkcja
 • Kampanie reklamowe w Internecie
 • Marketing usług
 • Fundamentals of public relations
 • Historia polskiej prasy
 • Kontakty z mediami
 • Opinia publiczna

Zainteresowania badawcze

 • Audycje religijne w RWE
 • Digitalizacja prasy
 • Czasopisma społeczno-kulturalne w Polsce
 • Instytucje kultury w Bułgarii
 • Edycje książek św. Jana Pawła II
 • Prasa w PRL
 • Historia mediów

Funkcje

 • from 2021 member of the Society for the History of the Humanities
 • od 2021 członek redakcji półrocznika  Nasza Przeszłość (1946-   ) oraz od 2023 członek redakcji Humanities and Social Sciences
 • 2021-2023 koordynator promocji kierunków politologii oraz nowych mediów i PR w AEH w Warszawie
 • 2019-2023 członek Zespołu ds. Podnoszenia Jakości Kształcenia w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie
 • 2019- 2023 opiekun III roku studentów anglojęzycznych i polskojęzycznych politologii w AEH w Warszawie
 • 2009-2012 sekretarz Redakcji Naukowo-Dydaktycznej serii „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”
 • recenzent współpracujący z redakcjami czasopism: Religions Journalism and Media, Sustainability, “Zeszyty Prasoznawcze”, “Com.press”, “Dyskursy Młodych Adragogów”, “Kultura, Media, Teologia”, “Przegląd Nauk Historycznych”, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”
 • od 2017 członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej